Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
w Warszawie

Projekt unijny

Projekt "Szkoła badaczy"

W naszej szkole rozpoczynamy realizację projektu "Szkoła badaczy"
dofinansowanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach:
Osi priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu,
Poddziałanie 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
Działanie 10.2 - Edukacja ogólna w ramach ZIT.
Projekt realizowany będzie
od 01.01.2019 do 31.12.2020.
Szczegółowe informacje poniżej:

 informacja o projekcie

regulamin projektu

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie